Aquests ajuts encara no estan activats i no es poden sol·licitar en aquests moments. Des de TAX t’informarem puntualment quan es puguin demanar. 

 

AJUTS PER A MICROEMPRESES I PROFESSIONALS DEL SECTOR TURÍSTIC AFECTATS PER LA COVID-19

La nova línia d’ajuts del Departament d’Empresa i Coneixement, activada l’1 d’abril del 2020, té forma de prestació econòmica directa i està dotada de dos milions d’euros. 

En què consisteix l’ajut?
Es tracta de 2.500 euros en un únic pagament a bestreta

A qui van dirigits els ajuts?
Estan pensats especialment per empreses que, degut a la seva estructura més reduïda i facturacions menors, tenen accés limitat a d’altres línies d’ajuts generals. 

Qui són els beneficiaris de l’ajut?
Professionals i microempreses que desenvolupen les seves activitats en el sector turístic i es veuen  afectades pel COVID-19. En concret: 

 • Establiments turístics d’allotjaments
 • Guies de turisme
 • Empreses turístiques de mediació
 • Establiments i activitats d’interès turístic

Tots ells amb un màxim de cinc treballadors i fins a un màxim de 500.000€ de volum anual de facturació. 

Quins requisits han de complir els sol·licitants?

 • Acreditar que estan donats d’alta al Registre Turístic de Catalunya (en cas de tenir l’obligació de ser-hi) i legalitzats com a mínim des del 15 de març del 2019 (un any abans de l’inici del confinament degut al COVID-19).
 • Mantenir l’activitat fins, com a mínim, un any des de l’atorgament de l’ajut. 

Com cal justificar els ajuts?
Aportant factures i rebuts per l’import atorgat, corresponents a despeses generals pròpies de la seva activitat, entre d’altres: 

 • Lloguers
 • Quotes de préstec o hipoteques
 • Proveïdors
 • Serveis bàsics
 • Subministraments
 • Sous

És compatible amb altres ajuts?
Sí, sempre que no es tracti d’ajuts que derivin o tinguin causa en el tancament definitiu de l’activitat. 


AJUTS PER AL COMERÇ, PER FER FRONT A L’EMERGÈNCIA SANITÀRIA PEL COVID-19


El Departament d’Empresa i Coneixement ha activat avui 1 d’abril del 2020 un paquet de línies de subvencions en l’àmbit del comerç, per tal de fer front a la situació causada pel COVID-19. 

Quina finalitat té l’ajut?
Aquest ajut pretén reactivar el comerç i els serveis, l’artesania i la moda, per tal que el sector pugui tornar a ser fort econòmicament i socialment. Així, es busca preservar el màxim nombre de comerços i establiments i reactivar-los. 

A qui van dirigits els ajuts?

 • Empreses de comerç al detall i serveis
 • Artesania i moda (individuals i associades o agrupades)

Especialment es dirigeixen a aquelles empreses que han hagut de tancar arran de la declaració de l’estat d’alarma. 

També es dirigeixen al teixit associatiu dels sectors esmentats, les administracions locals i els organismes públics que impulsin actuacions per a reactivar el sector del comerç, serveis, artesania i moda de Catalunya. 

Quines línies conformen l’ajut?

 • 2 Línies d’Ajuts a teixit associatiu: A entitats del sector del comerç, artesania i moda, sense ànim de lucre, que tinguin representativitat territorial o sectorials, associacions de mercats, cooperatives o centrals de compra. Ajuts fins el 80% a les despeses de suport a les empreses associades en àmbits de gestió i comercialització, així com en l’estructura de les entitats per a desenvolupar la seva funció.
 • 4 Línies d’ajuts a pimes de comerç artesania i moda: Ajuts fins el 100% del cost d’actuacions de gestió i comercialització per a reprendre l’activitat. Ajuts fins el 60% de les despeses d’inversió en el punt de venda per al rellançament de l’activitat. (Inversió mínima subvencionable 2.000 euros).
 • 1Línia de suport als municipis en l’àmbit del Comerç i de l’Artesania: Per ajuntaments i els organismes públics que hi estiguin adscrits o vinculats, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats i consells comarcals. Fins al 50% del cost d’actuacions de caràcter públic-privat per estimular el comerç, l’activitat econòmica i l’ocupació de les zones comercials.

Com cal sol·licitar els ajuts?
Els ajuts s’articularan a través del Consorci de Comerç, Artesania i Moda de Catalunya (CCAM) del Departament d’Empresa i Coneixement i es podran sol·licitar properament. 

Aquests ajuts estan dotats amb fins a 9 milions d’euros. 

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}