El 16 de novembre es va publicar la convocatòria per a la concessió d’ajuts extraordinaris i d’emergència per fer front a les afectacions econòmiques i socials produïdes en el sector de l’activitat física i l’esport a causa de les suspensions  i limitacions de l’obertura al públic de les instal·lacions esportives a Catalunya com a conseqüència de la crisi sanitària, econòmica i social de la COVID-19.

Beneficiaris:

Principalment, gestors d’instal·lacions esportives. L’objectiu es pal·liar les dificultats que han tingut en la gestió dels equipaments esportius i corregir les repercussions negatives de la situació econòmica actual, on la gestió de les instal·lacions esportives cada vegada és més complicada.

Dotació pressupostaria:

Es preveu una dotació de 10.200.000,00 euros, dels que 6.200.000,00 euros provenen del pressupost de la Secretaria General de l’Esport i de l’Activitat Física mitjançant el Consell Català de l’Esport, i els 4.000.000,00 euros restants del pressupost del Departament d’Empresa i Treball, pressupost que ha de servir per ajudar a les entitats responsables de la gestió d’instal·lacions esportives (entitats sense finalitat de lucre, empreses privades, fundacions i universitats públiques).

De tota la informació que recullen les bases reguladores d’aquest ajuts (RESOLUCIÓ PRE/392/2021, de 12 de febrer) i la convocatòria, en desataquen:

Quan es pot demanar aquest ajut?

Des del dijous 17 de novembre fins 5 dies hàbils després. 

Obligacions:

  • Estar al corrent de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social
  • Tenir la instal·lació censada al CENS D’EQUIPAMENTS ESPORTIUS de CATALUNYA (CEEC)

Quantitat a percebre:

L’ajut s’estableix en funció del nombre de metres quadrats de la superfície dels diferents tipus d’espais esportius (instal·lacions cobertes) recollits al Cens d’Equipaments Esportius de Catalunya (CEEC)

Forma de tramitació:

Les sol·licituds s'han de presentar telemàticament per mitjà del model normalitzat que està a disposició de les persones interessades a l'adreça Tràmits gencat (tramits.gencat.cat)

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}