Quin és el termini de la sol·licitud?
Es pot presentar la sol·licitud a partir del 14 de desembre a les 9:00h i el termini finalitzarà després de 10 dies naturals. 

Només es podrà presentar una sol·licitud per beneficiari i en el cas que presenti més d'una sol·licitud es tindrà en compte la última presentada.

Les sol·licituds s'han de presentar segons el model normalitzat, per mitjans telemàtics, acompanyades de la documentació, si escau, a través del Canal Empresa

Quin és l’objecte d’aquestes bases? 
La regulació de la concessió d'ajuts en l'àmbit de les activitats d'oci nocturn, amb la finalitat de reactivar i impulsar aquestes activitats, davant els quantiosos danys i la reducció dràstica i involuntària de l'activitat econòmica d'aquest teixit empresarial català durant els mesos d'aturada total a causa de la pandèmia de la Covid-19, davant de les mesures preses des de la publicació de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, a la publicació de la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre.

Qui són les persones beneficiàries?

Els professionals autònoms i pimes titulars d'un establiment d'oci nocturn, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques, que han estat obligades al tancament dels seus espais tancats en base a les mesures preses des de la publicació de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, a la publicació de la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, que va obligar al sector de l'oci nocturn a suspendre la seva activitat.

Als efectes d'aquestes bases s'entenen com a establiments dedicats a l'oci nocturn, els locals i els establiments amb llicència o que hagin presentat la comunicació prèvia com a discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacle, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut.

Queden excloses com a beneficiàries d'aquests ajuts les empreses que es troben participades en més d'un 50% per capital públic, les fundacions, les entitats territorials sense ànim de lucre i els gremis i entitats sectorials. També queden exclosos els bars musicals amb reservats annexos.

Quins són els requisits específics?

Caldrà acreditar, mitjançant declaració responsable, inclosa a la sol·licitud, que en base a les mesures preses des de la publicació de la Resolució SLT/2073/2020, de 17 d'agost, a la publicació de la Resolució SLT/3787/2021, de 23 de desembre, van haver de tancar la seva activitat.

Quina és la quantia de l’ajut?
Discoteques, sales de ball, sales de festes amb espectacles, bars musicals, karaokes i discoteques de joventut, aportació única amb una quantia màxima de: 

  • 2.500 euros per a establiments de menys de 10 treballadors.
  • 7.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de menys de 1.300 persones.
  • 17.000 euros per a establiments de 10 o més treballadors i aforament de 1.300 persones o més.

A l’efecte d’aquesta Resolució, es tindrà en compte el nombre de persones treballadores a 31 de juliol del 2022, segons les dades que constin a la Tresoreria General de la Seguretat.

Quina documentació és complementària a la sol·licitud?

  • Llicència d’obertura municipal.
  • Certificat de situació censal de l'Agència Tributària.
  • Document oficial que acrediti el nombre de treballadors a data de 31 de juliol de 2022: RLC (rebut de liquidació de cotitzacions) o RNT (relació nominal de treballadors) de la Seguretat social

Règim de compatibilitat dels ajuts
Els ajuts regulats en aquestes bases són compatibles amb altres ajuts, subvencions i ingressos per a la mateixa finalitat procedents d'altres administracions o ens públics o privats, ja siguin d'àmbit local, nacional, estatal, de la Unió Europea o d'organismes internacionals.

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}