El BOE del passat divendres 16 de desembre va publicar el programa pilot amb ajuts per a empreses industrials que apliquin la jornada setmanal de 4 dies sense reducció salarial. 

Quines són les condicions per a poder accedir a aquest ajut?

  • Objecte de les subvencions: El text publicat aquest divendres al BOE determina que els ajuts estaran dirigits a finançar projectes pilot d’innovació en matèria d’organització empresarial que permetin millorar la productivitat en pimes industrials a través d’iniciatives que incorporin, entre d’altres, mesures de reducció de la jornada laboral sense minva salarial. 
  • Quines empreses hi podran optar: Les petites i mitjanes empreses (pimes) constituïdes a Espanya i amb el seu domicili fiscal i principal centre de treball al país; inscrites al registre corresponent, que no formin part del sector públic i que desenvolupin una activitat industrial, durant almenys els últims tres anys. La definició de pime és la inclosa a l’annex primer del reglament (UE) 651/2014. Queden fora les que no estiguin al corrent de pagament d’obligacions de reemborsament d’altres ajuts públics o les empreses en crisi. Hauran de prestar les activitats objecte de subvenció durant tota la durada del projecte pilot. 
  • Contingut dels projectes: Les empreses que finalment participin en aquests assajos s’hauran de comprometre a fer una reducció de la jornada laboral ordinària a temps complet mínima del 10% de la jornada en còmput setmanal. Aquesta retallada haurà d’afectar almenys al 30% de la plantilla en empreses o centres de treball de fins a 20 persones; i com a mínim al 25% dels treballadors en el cas de plantilles d’entre 21 i 49 treballadors. Aquesta reducció haurà de tenir una durada mínima de dos anys des de la data de resolució de la concessió dels ajuts i afectarà únicament a persones treballadores amb contracte indefinit a temps complet. No obstant, pel càlcul del número de persones que formen el total de la plantilla sí que es tindrà en compte a tots els treballadors independentment del tipus de contractació (inclosos temporals i fixes discontinus). 
  • Despeses finançables: Les empreses podran pagar amb la subvenció les despeses salarials del personal afectat per la reducció de jornada; la contractació de personal per tal de dissenyar el projecte i fer formació als implicats; i les despeses d’una auditoria exigida, que no podrà excedir l’1% de la quantitat total subvencionable. Tot projecte ha de destinar una part dels ajuts als salaris i al disseny del projecte. 
  • Obligacions de les pimes beneficiàries. Hauran de col·laborar amb les actuacions de comprovació i control de la documentació del projecte; conservar les factures completes durant quatre anys; i estar al corrent de pagaments tributaris de la Seguretat Social. 

© Tax 2023 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}