Al DOGC del 26 de febrer es va publicar la Resolució per la qual es convoquen els ajuts, pels anys 2019 a 2023, destinats a les inversions tangibles i intangibles relatives a la producció o comercialització de productes vitivinícoles amb la finalitat de millorar el rendiment global de les empreses del sector.  La Resolució complementa allò disposat al Reial Decret 5/2018, publicat al BOE del passat 13 de gener i determina totes les passes a seguir per a l’acompliment de les sol•licituds. 

 

Presentació de les sol•licituds
La presentació es farà per via telemàtica i les sol•licituds hauran d’anar acompanyades del corresponent projecte tècnic i dels formularis disposats a l’efecte que recullen, bàsicament, informació del sol•licitant de tipus general, econòmica, financera, social i comercial. 

 

Quan finalitza el termini de presentació de les sol•licituds?
Les sol•licituds es podran presentar fins al proper 16 d’abril

 

Quina és la quantia dels ajuts?
La quantia pot arribar fins al 40% a fons perdut de les inversions realitzades i acreditades. Actuacions subvencionables: 

  • Aquelles realitzades en cellers i caves en obra civil
  • L’adquisició de nova maquinària i equipaments i instal•lacions associades
  • Les despeses generals vinculades fins a un màxim del 8%

 

Quins són els criteris d’elegibilitat dels projectes?
A cada expedient de sol•licitud se li atorguen dues puntuacions: 

  • Segons els requisits dels sol•licitants
  • En funció de les actuacions a realitzar

No es consideraran els expedients que no assoleixin un mínim de 20 punts (sobre 100). Es prioritzaran aquells expedients que comportin estalvi energètic, millora de l’eficiència energètica i processos sostenibles. 

 

Quins altres aspectes han de tenir en compte els sol•licitants?

  • Disposar del RIAAC actualitzat (Registre d’Indústries Agràries i Alimentàries de Catalunya) 
  • Disposar de la Llicència Ambiental (abans Llicència Municipal d’Activitats)
  • Estar al corrent de pagament de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}