Per la resolució de 23 de maig del 219 de l’Institut de la Dona i per a la igualtat d’oportunitats, es convoquen les ajudes a la petita i mitjana empresa i altres entitats per a l’elaboració i implantació de plans d’igualtat corresponents a l’any 2019. 

 

Qui en són els beneficiaris?
Empreses, societats cooperatives, comunitats de béns, associacions i fundacions d’entre 30 i 49 persones treballadores que per primera vegada elaborin i implantin plans d’igualtat per al foment de la igualtat efectiva de dones i homes. 

 

Quina n’és la finalitat?
La finalitat és l’elaboració i la implantació d’un pla d’igualtat per a aconseguir dins de l’entitat la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe. 

 

Quines en són les bases reguladores?
Ordre SSI/1196/2013, de 25 de juny, publicada al BOE de 28 de juny del 2013. 

 

Quin és l’import de la subvenció?
La quantia màxima de la subvenció serà de 6.000€ per a cada entitat subvencionada. 

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
El termini de presentació és de deu dies hàbils a partir del dia següent al de la publicació de l’extracte al BOE.

 

On s’ha de presentar?
A la Seu Electrònica del Ministeri de Sanitat, Serveis Socials i Igualtat(https://sede.msssi.gob.es/).

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}