La Generalitat de Catalunya ha presentat una nova convocatòria d'ajudes extraordinàries per a la concessió de subvencions destinades al manteniment de l'ocupació en microempreses i persones treballadores autònomes previstes en el Capítol IV del Decret llei 16/2020 de mesures per a fer front a la COVID-19.

 

Beneficiaris: 
-  Microempreses, constituïdes legalment
-  Persones treballadores autònomes donades d'alta al RETA o a una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu, amb domicili fiscal i, si escau, el centre de treball a Catalunya i que ocupin fins a 10 persones treballadores que hagin vist suspesa la seva activitat arran de l'estat d'alarma regulat en l'RD 463/2020.

S'entendrà com a suspensió d'activitat:

- La suspensió de l'obertura de tots aquells establiments indicats en l'article 10 i l'Annex del RD 463/2020, i qualsevol altra normativa que l'afecti que es pugui aprovar amb posterioritat.

- O la suspensió d'activitat a conseqüència d'haver sofert una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a l'efecte de la COVID-19. En el cas de persones treballadores autònomes o microempreses amb una antiguitat inferior a un any la comparació s'haurà de realitzar fent la mitjana dels resultats mensuals des de l'alta al RETA o inscripció.

 

Requisits:
1. Requisits generals (consultar detall en art.4 de la Resolució)
2. Són requisits específics per a aquesta convocatòria els següents:

a) Ser persona treballadora autònoma o microempresa que ocupin fins a 10 persones treballadores i tinguin un volum de negoci anual o amb un balanç general anual que no superi els 2 milions d'euros, constituïdes legalment i amb establiment operatiu a Catalunya. S'inclouen les societats mercantils, les societats cooperatives, les societats laborals, les societats civils privades i les comunitats de béns que ocupin fins a 10 treballadors. Queden excloses les persones membres d'òrgans d'administració de societats, persones sòcies de cooperatives o societats laborals i els treballadors autònoms col·laboradors.

b) Estar en situació d'alta al RETA o en una mutualitat del col·legi professional com a sistema alternatiu en el cas de les persones autònomes i estar legalment constituïda en el cas de les microempreses, abans del 14 de març de 2020, data de la declaració de l'estat d'alarma.

c) Tenir el domicili fiscal i, si escau, el centre de treball en un municipi de Catalunya.

d) Haver suspès la seva activitat a conseqüència del Reial decret 463/2020 i les seves pròrrogues, o bé a conseqüència d'haver sofert una reducció dràstica i involuntària de més del 75% de la seva facturació durant el període en què, d'acord amb la normativa vigent, l'activitat econòmica general hagi estat suspesa, en comparació amb el mateix període de l'any anterior, a conseqüència dels efectes de la COVID-19.

e) Presentar la declaració d'altres ajudes. En concret, cal declarar aquelles ajudes en forma de subvenció, avançament reemborsable, avantatge fiscal, garanties, préstecs i aportacions de capital que se subjectin en la secció 2.7.1 del Marc Temporal Nacional (secció 3.1 del Marc Temporal de la Comissió Europea).

El compliment dels requisits s'ha d'acreditar mitjançant la declaració responsable que inclou la sol·licitud.

 

Actuacions subvencionables:
2.1. El manteniment l'ús de les persones treballadores contractades en les microempreses i per part de persones treballadores autònomes.

2.2. Es comptabilitzaran les persones treballadores que estiguessin formant part de la seva plantilla en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma i l'hagin mantingut durant el període de suspensió de l'activitat empresarial provocada per l'estat d'alarma. Ha d'existir un contracte formalitzat entre la persona treballadora i l'entitat beneficiària, en qualsevol modalitat contractual i una jornada igual o superior al 50%.

2.3. Es comptabilitzarà un màxim de 3 persones de la plantilla per entitat beneficiària.

2..4. A fi que l'actuació sigui subvencionable, les entitats beneficiàries han de mantenir el 100% la plantilla que tenien en el moment en què es va declarar l'estat d'alarma, com a mínim, durant els dotze mesos següents a l'atorgament de l'ajuda per al reinici de l'activitat.

Les baixes voluntàries de les persones treballadores, tant si les entitats beneficiàries les han pogut substituir com si no, seran considerades plantilla a l'efecte de compliment de l'objecte de la subvenció.

2.5. L'entitat beneficiaria, haurà d'identificar a les persones que formen part de la seva plantilla en el moment de declarar-se l'estat d'alarma, i acreditar la seva permanència una vegada esgotat el termini de dotze mesos, d'acord amb les condicions previstes en l'apartat anterior.

 

Règim de compatibilitat:
Aquests ajuts són compatibles amb qualsevol altra ajuda concedida amb la mateixa finalitat que sigui finançada per altres administracions o ens públics o privats, incloses les reduccions dels costos de Seguretat Social. L'import dels ajuts concedits en cap cas pot ser d'una quantia que superi els costos laborals de cada treballador o treballadora.

 

Quantia:
És un mòdul econòmic de 4.369,05 euros per persona treballadora de plantilla, per a un màxim de tres unitats de mòdul.

Un cop executada l'actuació, en el cas de no complir el compromís previst en l'art. 2.4, es reduirà la quantia de l'ajuda en la mateixa proporció a el nombre de dies globals de tota la plantilla en què no s'ha mantingut aquest compromís.


Termini sol·licituds:
Comença el dia 2020.07.31 i quedarà obert fins 2020.09.30 inclòs.
 
Les sol·licituds i altres tràmits, s'han de presentar a l'espai Tràmits de Seu electrònica Generalitat Catalunya.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}