El Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme ha aprovat un programa d’ajudes dirigides a la contractació de joves inscrits al Fitxer del Sistema Nacional de Garantia Juvenil, en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil, amb una dotació pressupostària total de 1,5 milions d’euros procedent de la Fundació EOI, el Fons Social Europeu a través del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil. I el Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme.

 

Qui podrà sol·licitar aquestes ajudes?
Podran participar en aquest Programa i obtenir-ne les ajudes els treballadors autònoms, les empreses i entitats de caràcter privat sense participació pública que no tinguin ànim de lucre que subscriguin un contracte de feina d’almenys sis mesos a jornada completa o el temps equivalent en jornada parcial, no podent esser inferior al 50% de la jornada laboral completa. S’haurà de complir amb aquestes obligacions:

  • Complir les bases reguladores.
  • Informar al contractat de la impossibilitat de compatibilitzar aquesta feina amb qualsevol altre sou o salari.
  • Vigilar que el personal contractat desenvolupi amb aprofitament la seva activitat, ajustant-se a les normes de treball i disposicions reglamentàries del centre on aquell es porti a terme.
  • Vetllar perquè el contracte romangui al centre d’execució del contracte. Qualsevol alteració o incidència que afecti a les condicions sota les quals es va concedir la subvenció haurà de ser comunicada a la Fundació EOI, que les resoldrà.
  • Trobar-se al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social.
  • Proporcional al contractat el suport necessari i facilitar la utilització dels mitjans, instruments o equips que resultin precisos pel normal desenvolupament de la seva activitat.
  • Recolzar la formació del contractat, facilitant qualsevol activitat que sigui necessària per la seva millor formació o orientació professional i de treball, i amb les activitats relacionades amb el seu lloc de treball.
  • Seleccionar d’entre els candidats proposats per la Fundació EOI el candidat que finalment serà contractat.

Per tal de poder optar a les ajudes d’aquest programa els joves contractats han de ser proposats a les empreses beneficiàries per la Fundació EOI d’acord amb les necessitats indicades en la sol·licitud de subvenció, de més de setze anys i menors de trenta, que en anteriors convocatòries no haguessin estat contractats per la mateixa empresa beneficiària o empreses del mateix grup, que compleixin amb els requisits recollits a la Llei 18/2014, de 15 d’octubre, d’aprovació de mesures urgents pel creixement, la competitivitat i l’eficiència, per tal de beneficiar-se d’una acció derivada del Sistema Nacional de Garantia Juvenil. A més, han de tenir domicili preferentment en l’àmbit geogràfic que es determini a la convocatòria en el moment d’iniciar la formació amb la Fundació EOI, excepte justificació acceptada per la pròpia Fundació, i haver participat en una acció formativa desenvolupada per la Fundació EOI en el marc del Programa Operatiu d’Ocupació Juvenil.

 

Quin és l’import de les ajudes?
L’import de l’ajuda serà de 5.000 euros per contracte realitzat, que es realitzarà a la finalització del període subvencionable, prèvia justificació per part de l’empresa beneficiària de la realització de l’activitat objecte de l’ajuda.

 

Quin és el termini de presentació de les sol·licituds?
Les sol·licituds s’hauran de presentar telemàticament fins el 31 de desembre del 2020, sempre que siguin dins del mes següent a l’alta del treballador.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}