El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya i l’Agència per a la Competitivitat de l’Empresa són els organismes encarregats d’atorgar els ajuts dels cupons a la innovació.

 

En quines categories es divideixen?
1. Cupons de tecnologia: Ajudes destinades a millorar el posicionament tecnològic d'empreses facilitant l’accés a la contractació de serveis tecnològics a proveïdors acreditats.

2. Cupons d'innovació: Ajudes destinades a millorar el posicionament en innovació d'empreses facilitant l’accés a la contractació de serveis d'innovació a proveïdors acreditats.

3. Cupons d'ecoinnovació: Ajudes destinades a millorar el posicionament en ecoinnovació d'empreses facilitant l’accés a la contractació de serveis d'ecoinnovació a proveïdors acreditats.

 

Qui en són els beneficiaris?
Poden ser beneficiaris d'aquestes ajudes les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que tinguin una plantilla d'entre 5 i 100 treballadors en el mes anterior al de la presentació de la sol•licitud d'ajut i que demostrin, dins de la memòria tècnica adjunta a la sol•licitud, que el servei sol•licitat es troba dins dels que es defineixen i que tindrà un impacte econòmic positiu en els resultats de l'empresa.

 

Quines accions són subvencionables?
Es consideraran subvencionables la tipologia de serveis següents:

1. Cupons de tecnologia: subvencionen empreses perquè puguin contractar serveis
tecnològics a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.

2. Cupons d'innovació: subvencionen empreses perquè puguin contractar serveis d'innovació a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.

3. Cupons d'ecoinnovació: subvencionen empreses perquè puguin contractar serveis d'ecoinnovació a proveïdors acreditats amb l'objectiu que millorin els seus productes, serveis, processos i/o models de negoci.

 

Quines despeses són subvencionables?
Es considera subvencionable únicament el cost de la prestació a l'empresa del servei per part d'un proveïdor acreditat i vigent.

 

Quines ajudes NO s’hi inclouen?

  • Ajudes a les empreses dedicades a la producció primària dels productes agrícoles.
  • Ajudes a les empreses que operen en el sector de la transformació i comercialització de productes agrícoles en els casos següents:

- Quan l'import de l'ajut es determini en funció del preu o la quantitat de productes d'aquest tipus adquirits a productors primaris o comercialitzats per les empreses interessades.

- Quan l'ajuda estigui supeditada a què una part o la totalitat de la mateixa es repercuteixi als productors primaris.

  • Ajudes a activitats relacionades amb l'exportació a tercers països o estats membres, és a dir, els ajuts directament vinculats a les quantitats exportades, a l'establiment i l'explotació d'una xarxa de distribució o a altres despeses corrents vinculades a l'activitat exportadora.
  • Ajudes condicionades a la utilització de productes nacionals en comptes d'importats.
  • Ajudes a les empreses del sector pesquer en aquells casos que s'estableixen a l'article 1 del Reglament (UE) núm. 717/2014 de la Comissió, de 27 de juny de 2014, relatiu a l'aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de Funcionament de la UE.

 

Quina és la quantia de l’ajuda?
L'import màxim destinat a la concessió d'aquestes subvencions és de 300.000,00 euros.

  • Pels cupons d'innovació i ecoinnovació, la intensitat de l'ajuda serà del 80% del cost del servei, amb un màxim d'ajut de 4.000 euros.
  • Pels cupons de tecnologia la intensitat de l'ajuda serà del 80% del cost del servei, amb un màxim d'ajut de 6.000 euros.

 

Quin és el termini de presentació?
El termini començarà l’endemà de la publicació d’aquesta Resolució al DOGC i finalitzarà el 16 de novembre del 2017, o fins a l’exhauriment de dotació pressupostària.

Les sol•licituds han d'anar adreçades al/la conseller/a delegat/a d'ACCIÓ i s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat que es podrà obtenir a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts). A l'imprès s'hi ha d'adjuntar la memòria del servei sol•licitat en un document PDF, segons el model que està disponible a la pàgina web d'ACCIÓ (http://accio.gencat.cat/ajuts).
Un cop formalitzat l'imprès de sol•licitud i havent adjuntat la memòria del servei sol•licitat en un document PDF, s'enviarà telemàticament a ACCIÓ.

© Tax 2020 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?