El Departament d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya obre la convocatòria dels Cupons a la Internacionalització per a l’any 2017.

 

Qui són els beneficiaris dels cupons?

Es poden beneficiar d’aquestes ajudes les empreses amb establiment operatiu a Catalunya que no exportin més del 15% de la seva facturació (segons dades del darrer exercici tancat).

Un mateix beneficiari pot sol·licitar més d’una ajuda per aquest programa (per a serveis diferents) amb un cost subvencionable de 5.000€ pel conjunt de les sol·licituds.

Si un beneficiari ja va rebre una ajuda a les convocatòries dels anys 2015 i/o 2016, aquest no en podrà rebre una altra per a la mateixa modalitat de servei.

 

Quines accions són subvencionables?

El Programa ofereix ajudes a empreses per la contractació de serveis orientats a la seva internacionalització. Els proveïdors als quals es poden contractar els serveis són els que estan acreditats i vigents d'acord amb l'establert a la Resolució EMC/2799/2016, de 23 de novembre per la qual s'estableixen els requisits i el procediment d'acreditació dels agents de suport a la internacionalització per a l'any 2016-2017 (DOGC núm. 7266 de 14/12/2016), de les categories següents:

 1. Entitats d'assessorament especialitzades en processos d'internacionalització.
 2. Entitats de formació, només pel servei de formació en comerç internacional.
 3. No podran exercir de proveïdors, tot i estar acreditades, aquelles entitats que hagin signat durant els anys 2016 o 2017 un conveni amb el Departament d'Empresa i Coneixement per a la prestació de serveis similars als que s'ofereixen en aquest programa.

La llista de proveïdors acreditats es podrà consultar a la pàgina web d'ACCIÓ.

 

Quines despeses són subvencionables?

Seran subvencionables, amb un màxim de 5.000€, els costos dels següents serveis:

 1. Realitzats per entitats d’assessorament especialitzades en processos d’internacionalització:
  1. Diagnosi de potencial d'internacionalització de l'empresa sol·licitant.
  2. Plans de promoció internacional. Han d'incloure: selecció de producte/servei a internacionalitzar, preselecció de països, selecció de països, selecció de canal de distribució, llistat de potencials clients
  3. Disseny de web per a mercats internacionals.
  4. Posicionament de la web als mercats internacionals.
  5. Posicionament internacional a les xarxes socials.
  6. Subcontractació Export Manager.
  7. Gestió concursos i licitacions internacionals.
  8. Gestió de registre de marca i patents a mercats internacionals.
  9. Acompanyament i assessorament per a la participació a Fires Internacionals.
 1. Realitzats per entitats de formació:
  1. Formació en comerç internacional.

 

Quin és el termini de presentació i la quantia de l’ajuda?

El termini de presentació de les sol·licituds anirà des de l’endemà de la publicació d’aquesta resolució al DOGC fins al 30 de novembre del 2017 o fins a l’exhauriment dels 700.000€ de dotació pressupostària.

Les ajudes seran d’un màxim del 80% del cost del servei, amb un màxim de 5.000€.

Les sol·licituds hauran d’anar adreçades al/la conseller/a delegat/da d’ACCIÓ; s'han de formalitzar en l'imprès normalitzat i s'hi ha d'adjuntar la memòria del servei sol·licitat en un document PDF (ambdós es podran aconseguir a la pàgina web d’ACCIÓ)i s’enviaran telemàticament.

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?