Quin és el període de presentació de sol·licituds?

Les sol·licituds s’han de presentar entre l’1 de febrer del 2017 i el 30 d’abril del 2017.

La sol·licitud de les ajudes associades al CGE es formalitzarà per mitjà de la declaració única agrària (DUN), en imprès normalitzat, conforme al procediment de realització i presentació, i d’acord amb l’ordre que regula la DUN de la campanya corresponent.

 

Qui es pot beneficiar d’aquestes ajudes?

Persones que compleixin amb els requisits especificats a les ajudes.

Les persones físiques, a més, no poden estar en situació d’incapacitat total per la professió agrícola o ramadera. Les comunitats de béns poden ser beneficiàries de les ajudes, sempre que els seus socis compleixin les condicions exigides a les persones físiques.

Els beneficiaris han d’estar al corrent de les obligacions amb l’Administració tributària i social i no tenir deutes amb la Generalitat de Catalunya.

 

Ajuda a la primera instal·lació de joves agricultors i agricultores

L’objectiu d’aquesta ajuda és la creació d’explotacions agràries viables mitjançant la incorporació de persones joves (que siguin titulars d’una explotació per primera vegada) amb capacitat i competències professionals adequades en explotacions amb característiques tecnicoeconòmiques adequades.

 

Ajudes a la millora de la competitivitat de les explotacions agràries

Aquestes ajudes van dirigides a la millora de la viabilitat i competitivitat de les explotacions agràries i a promoure l’ús de les tecnologies agrícoles innovadores. També serveixen per donar suport econòmic a les inversions dirigides a complir nous requisits de la normativa europea.

 

Mitigar el canvi climàtic en explotacions agràries

Amb la finalitat de promoure l’eficiència dels recursos i fomentar el canvi a una economia baixa en carboni i que sigui capaç d’adaptar-se al canvi climàtic en el sector agrari. L’objectiu és aconseguir utilitzar l’energia de forma més eficient i facilitar el subministrament i la utilització de fonts d’energies renovables.

 

Ajudes a la diversificació agrària

El seu objectiu és promoure les possibilitats de rendes complementàries que reforcin la viabilitat de les explotacions agràries. Es pretén fomentar el desenvolupament de la diversificació econòmica de les explotacions agràries, crear nous llocs de treball i incrementar les rendes dels agricultors per tal de mantenir l’activitat agrària al territori.

 

Compensació a les zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques

Es compensen les despeses addicionals i les pèrdues als agricultors que es comprometin a portar a terme la seva activitat agrària en zones amb limitacions naturals o altres limitacions específiques.

 

Pràctiques agroambientals

El seu objectiu és fomentar que els gestors de terres prestin serveis a la societat en el seu conjunt mitjançant la introducció o el manteniment de pràctiques agrícoles que contribueixin a la protecció i millora del medi ambient, els recursos naturals, el sòl i la diversitat genètica, a mitigar el canvi climàtic i a conservar recursos genètics agrícoles i ramaders a través de races autòctones en perill d’extinció.

 • Línies de nova acció i d’acció de renovació: s’hi poden acollir les noves persones beneficiàries i aquelles que hagin de renovar els compromisos de la campanya 2016:
  • Gestió de zones humides
  • Millora dels habitats esteparis de la xarxa Natura 2000
  • Gestió i recuperació de prats de dalla
 • Línies d’acció de renovació: només s’hi poden acollir les persones beneficiàries que han de renovar els compromisos de la campanya 2016
  • Apicultura per a la millora de la biodiversitat
  • Sistemes alternatius a la lluita química
  • Producció integrada
  • Gestió de la fertilització
  • Conservació de races autòctones
  • Biodiversitat cultivada

 

Agricultura ecològica

Aquesta ajuda té en compte les despeses addicionals de la fertilització i l’ús dels mitjans de sanitat vegetal utilitzables en producció ecològica, la utilització de material vegetal certificat, l’increment de mà d’obra que solen experimentar la majoria d’operadors ecològics i la variació en el rendiment productiu i en el preu de venda dels productes certificats.

 

Foment de la ramaderia ecològica

Es tracta de la superfície agrícola dedicada a la producció de matèries primeres per a l’alimentació animal, i es té en compte la variació en el rendiment productiu, la millora de les instal·lacions i la disminució de la densitat animal i la disminució dels transports d’animals entre granges de cria i d’engreix. També preveu la variació en les despeses per l’increment de la despesa relativa a la major dedicació dels productors i la inclusió de farratges ecològics a la dieta.

 

Ajudes d’altres PDR

Tenen la finalitat d’introduir o continuar els mètodes de producció agrícola compatibles amb la protecció i la millora del medi ambient, el paisatge i les seves característiques, els recursos naturals, la terra i la diversitat genètica per aconseguir els objectius comunitaris.

Només es poden acollir a aquesta línia les persones beneficiaries que hagin de renovar els compromisos de la campanya 2016:

 • Millora i foment de prats i pastures naturals en zones de muntanya
 • Millora de pastures en zones de muntanya per a la protecció del paisatge i la biodiversitat
 • Mètodes de producció agrària compatibles en zones humides incloses a la llista de la convenció de Rasmas, submesura de retirada a la producció per una durada mínima de vint anys.

 

© Tax 2019 - Tots els drets reservats

Tax
En què podem ajudar-te?