Extracte de la Resolució de la Secretaria d'Estat de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, per la qual es convoquen ajudes a transportistes autònoms per carretera que abandonin l'activitat al 2020 (BOE 11-06-2020).
De conformitat amb el que es preveu als articles 17.3.b i 20.8.a de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es publica l'extracte de la convocatòria el text complet de la qual pot consultar-se en la Base de dades Nacional de Subvencions:
(http://www.pap.minhafp.gob.es/bdnstrans/ge/es/convocatorias):

 

Beneficiaris:
Transportistes autònoms per carretera.


Objecte:
Ajuda per a l'abandó de l'activitat de transport per carretera.

 

Bases reguladores:
Les bases reguladores d'aquestes ajudes estan recollides a l'Ordre FOM/3218/2009, de 17 de novembre (BOE 30 de novembre), modificada per l'Ordre FOM/2835/2012, de 17 novembre (BOE 1 de gener de 2013) i per l'Ordre FOM/64/2017, de 30 de gener (BOE de 2 de febrer).

 

Quantia:
Quantia màxima: 9.780.000 euros distribuïts entre un import màxim de 9.630.000 euros repartits entre els beneficiaris resultants recollits en la Resolució d'atorgament, i un import màxim de 150.000 euros per a pagar els potencials recursos estimatoris interposats contra aquesta Resolució.

 

Com realitzar la sol·licitud?
Les sol·licituds han de presentar-se i formalitzar-se telemàticament per mitjà del formulari que estarà a la disposició de les empreses beneficiàries a la web de l'ICF (www.icf.cat), juntament amb la documentació.


Termini de presentació de sol·licituds:
Un mes comptant a partir de l'endemà de la publicació de la convocatòria al «Butlletí Oficial de l’Estat».

 

Altres dades:
La sol·licitud ha de realitzar-se a través de la seu electrònica del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana.

En primer lloc, es donarà preferència als qui se'ls hagi declarat incapacitat permanent absoluta, total o gran invalidesa per a l'acompliment de la professió habitual de transportista; quant als altres beneficiaris s'elaborarà una relació de possibles beneficiaris per ordre descendent d'edat. Les ajudes s'atorgaran als que ocupin els primers llocs en la relació de beneficiaris així elaborada.

El termini per a resoldre i publicar la resolució serà de sis mesos des de la data de publicació de la convocatòria.
Per a qualsevol consulta o aclariment poden remetre-la a la bústia: [email protected]

 

Per tal d’ampliar informació i obtenir assessorament, no dubtis a posar-te en contacte amb la teva assessoria TAX Economistes i Advocats.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}