El passat 11 de novembre es van publicar en el DOGC unes noves ajudes dirigides a les activitats extraescolars i lleure educatiu per fer front a les conseqüències de la COVID-19.

Aquestes ajudes ja es poden sol·licitar a partir del proper dijous 03/12 a les 09:00h i fins a les 20:00h del 11/12 o fins esgotar el pressupost. El criteri d'atorgament dels ajuts serà la presentació dins del termini de la sol·licitud, sempre i quan s'acompleixin els requisits per a ser-ne beneficiari i d'acord amb la disponibilitat de crèdit. Si s'exhaureix la dotació pressupostària, s'ampliarà la dotació d'acord amb les disponibilitats pressupostàries.
Et recomanem que si pots, te la demanis directament tu i si tens algun dubte o necessites que te la tramitem ens ho comuniquis si us plau. 

Com les pots demanar?
Directament a través d’aquest enllaç es publicarà la subvenció abans de dijous 03/12 a les 09:00h.

Recorda que per fer-ho necessitaràs el teu certificat digital. Si no el tens i necessites que te’l tramitem clica AQUÍ 

Qui se’n pot beneficiar?
 2.1 a) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic dirigit a les federacions, coordinadores d'entitats i entitats no federades d'educació en el lleure que fan activitats de cap de setmana dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys i que estiguin inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre, esmentada. Estiguessin realitzant activitats de cap de setmana a data 30-10-2020.
 
En el cas de les federacions i les coordinadores d'entitats d'educació en el lleure l'ajut consistirà en un import de 500 euros per cada centre o agrupament que hi estigui adscrit. En el cas de les entitats no federades, l'ajut consistirà en un import únic de 500 euros.
 
2.1 b) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 3.500,00 euros, dirigit a:
 
b.1) Les entitats inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut esmentada que realitzen activitats de lleure educatiu entre setmana (entre dilluns i divendres) dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, esmentada.
Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats de lleure educatiu totes aquelles que contribueixen al creixement integral dels infants, adolescents i joves i propicien la ciutadania activa, realitzant un perfil d'activitats divers i no especialitzades i mitjançant eines pedagògiques pròpies de l'educació en el lleure.
 
Estiguessin realitzant les activitats en data 30-10-2020.
b.2) A les persones treballadores autònomes, les empreses i altres entitats que realitzen activitats extraescolars.
 
Als efectes d'aquest ajut, es consideren activitats extraescolars les següents:
 
b.2.1) Les activitats instructives, esportives, artístiques o formatives en general realitzades fora de l'horari lectiu en centres educatius que imparteixin ensenyaments obligatoris o declarats gratuïts i que estiguin incloses en la programació general anual dels centres del curs 2020-2021 o que hagin estat aprovades pel consell escolar del centre amb data anterior a la de finalització del període de la sol·licitud de l'ajut.
b.2.2) Les activitats i modalitats formatives i educatives dirigides a infants i joves d'entre 3 i 18 anys no incloses en la lletra anterior, entre les quals:
b.2.2.1) Els ensenyaments no reglats de règim especial.
b.2.2.2) Els ensenyaments no reglats d'idiomes.
b.2.2.3) Les relacionades amb la música i la dansa.
b.2.2.4) Les relacionades amb les arts plàstiques i escèniques.
b.2.2.5) Les activitats relacionades amb les tecnologies.
b.2.2.6) Les no individuals de reforç i acompanyament escolar impartides en establiments autoritzats.
b.2.2.7) Les esportives de caràcter educatiu no dependents de les federacions esportives.
b.2.2.8) Les activitats educatives descrites a l'apartat b.1) realitzades per persones treballadores autònomes, empreses i altres entitats no inscrites al Cens d'Entitats Juvenils de la Direcció General de Joventut”.
 
Poden ser beneficiàries de la modalitat b.2) Les persones treballadores autònomes, les empreses, els centres docents privats i altres entitats sense ànim de lucre, com les associacions de mares i pares d'alumnes o les fundacions, donades d'alta en el cens de l'impost d'activitats econòmiques en epígrafs corresponents a aquestes activitats que prestin amb els seus propis mitjans activitats extraescolars dirigides als infants i joves d'entre 3 i 18 anys, que hagin estat suspeses o afectades per la Resolució SLT/2700/2020, de 29 d'octubre. Es consideren suspeses o afectades aquelles activitats que s'estiguessin realitzant a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020, esmentada.” Estiguessin realitzant les activitats en data 30-10-2020.
 
2.1 c) Ajut extraordinari i puntual en forma de prestació econòmica de pagament únic, per un import fix de 5.000,00 euros, dirigit a les entitats privades, empreses i persones treballadores autònomes titulars o gestores d'instal·lacions juvenils inscrites al Registre d'instal·lacions juvenils de la Direcció General de Joventut (Llei 38/1991) que hagin estat afectades per la pandèmia per COVID-19. Es consideren afectades les instal·lacions registrades a l'entrada en vigor de la Resolució SLT/2700/2020.


Qui no pot sol·licitar aquesta ajuda?
Els clubs esportius federats.


Per qualsevol dubte quedem a la teva disposició.

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}