El Govern va aprovar ahir la regulació de la prestació extraordinària que va aprovar a mitjan març per als autònoms que es veiessin afectats per la suspensió d'activitats decretada en l'estat d'alarma o que veiessin reduïts els seus ingressos a conseqüència de la crisi sanitària.

Ara es permet que aquesta prestació extraordinària per a autònoms sigui compatible amb qualsevol altra prestació de la Seguretat Social que vingués percebent i que fos compatible amb l'acompliment de l'activitat que desenvolupava. En la redacció anterior, no es permetia tal compatibilitat.

Això sí, per als autònoms inclosos en el Règim Especial de Treballadors de la Mar, el Govern estableix que aquesta prestació extraordinària serà "incompatible" amb la percepció d'ajudes per la paralització de la flota.

A més, la norma precisa que no serà necessari per a causar dret a aquesta prestació tramitar la baixa a la Seguretat Social i especifica els mitjans que s'admetran perquè els autònoms que no hagin cessat en la seva activitat i vulguin accedir a la prestació provin que la seva facturació en el mes natural anterior al que se sol·licita aquesta ajuda s'ha reduït en almenys un 75% en relació amb la mitjana de facturació del semestre natural anterior.

En concret, el Govern estableix que l'acreditació de la reducció de la facturació es realitzarà mitjançant l'aportació de la informació comptable que ho justifiqui, podent fer-se a través de la còpia del llibre de registre de factures emeses i rebudes; del llibre diari d'ingressos i despeses; del llibre registro de vendes i ingressos; o del llibre de compres i despeses.

Aquells treballadors autònoms que no estiguin obligats a portar els llibres que acrediten el volum d'activitat, podran justificar la reducció de la seva facturació en almenys un 75% "per qualsevol mitjà de prova admès en Dret". Tota sol·licitud haurà d'acompanyar-se d'una declaració jurada en la qual es faci constar que es compleixen tots els requisits exigits per a causar dret a aquesta prestació.

El reconeixement de la prestació podrà sol·licitar-se fins a l'últim dia del mes següent al qual es va produir la finalització de l'estat d'alarma.TAX Economistes i Advocats

© Tax 2021 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}