Qui pot sol·licitar l'ajuda?

Les empreses que compleixin amb els següents requisits:

A) Tenir a Navarra, des d'abans de l'1 de juliol de 2020, el seu domicili fiscal i els centres de treball on es desenvolupi l'activitat objecte d'ajuda.

B) Desenvolupar, des d'abans de l'1 de juliol de 2020, una activitat econòmica a Navarra enquadrada i en situació d'alta en algun dels següents grups epígrafs de l'Impost sobre Activitats Econòmiques (IAE):

- 1612.6 Comerç a l'engròs de begudes i tabac.

- 1671 Servei en restaurants.

- 1672 Servei de cafeteries.

- 1673 Serveis en cafès i bars.

- 1674 Serveis especials de restaurants, cafeteries i cafè-bar.

- 1675 Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places, a l'aire lliure a la via pública o jardins.

- 1676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries.

- 1677 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació.

- 1681 Serveis d'hostalatge en hotels.

- 1682 Servei d'hostalatge en hostals i pensions.

- 1683 Serveis d'hostalatge en cases rurals.

- 1684 Servei d'hostalatge en hotels-apartaments.

- 1685 Allotjaments turístics extra-hotelers.

- 1687 Campaments turístics d'ús públic.

- 1755 Agències de viatges.

- 1969. 1 Salas de balls i discoteques.

S'entendrà desenvolupada amb caràcter principal una activitat econòmica quan més del 50 per cent del total del seu volum d'operacions procedeixi d'una o diverses activitats assenyalades anteriorment.

c) Que el volum d'operacions declarat en l'IVA als tres primers trimestres de 2020 hagi sofert una reducció igual o superior al 20%, en comparació amb la base imposable d'igual període de 2019.

d) Que el seu volum d'operacions declarat en l'Impost sobre Valor Afegits en 2019 no hagi excedit de 6 milions d'euros.

 

Despeses a compensar

1. Compensar les despeses fixes operatives de les sol·licitants durant la crisi sanitària provocada per la Covid-19, amb el límit que s'estableix en l'apartat següent.

2. Les despeses fixes a compensar es calculen aplicant als ingressos d'un període de cinc mesos per a cada grup de l'IAE el percentatge de:

Grup de l'IAE

- 1612.6 Comerç a l'engròs de begudes i tabac. 2,39%

- 1671 Servei en restaurants. 8,12%

- 1672 Servei de cafeteries. 8,12%

- 1673 Serveis en cafès i bars. 8,12%

- 1674 Serveis especials de restaurants, cafeteries i cafè-bar. 8,12%

- 1675 Serveis en quioscos, calaixos, barraques o altres locals anàlegs, situats en mercats o places de bastos, a l'aire lliure en la via pública o jardins. 8,12%

- 1676 Serveis en xocolateries, gelateries i orxateries. 8,12%

- 1677 Serveis prestats pels establiments classificats en els grups 671, 672, 673, 681 i 682 de les agrupacions 67 i 68, realitzats fora d'aquests establiments. Altres serveis d'alimentació. 8,12%

- 1681 Serveis d'hostalatge en hotels. 13,75%

- 1682 Servei d'hostalatge en hostals i pensions. 13,75%

- 1683 Serveis d'hostalatge en cases rurals. 13,75%

- 1684 Servei d'hostalatge en hotels-apartaments. 13,75%

- 1685 Allotjaments turístics extra-hotelers. 13,75%

- 1687 Campaments turístics d'ús públic. 13,75%

- 1755 Agències de viatges. 3,11%

- 1969. 1 Salas de balls i discoteques. 8,12%Com sol·licitar l'ajuda?

El procediment de concessió d'aquestes ajudes és el d'avaluació individualitzada, per la qual cosa seran tramitats i resolts els expedients conforme es vagin presentant.Quantia de la subvenció:

1. Es determinarà aplicant els imports determinats conforme a la base 4a, els següents percentatges en funció de la reducció del volum d'operacions declarat en IVA durant els tres primers trimestres de 2020 respecte al del mateix període de 2019:

Reducció base imposable de l'IVA 2020

  • < 50%: percentatge del 80%
  • 50-70%: percentatge del 90%
  • >70%: percentatge del 100%

2. En els casos que les empreses sol·licitants tributin en el règim simplificat de l'Impost sobre el Valor Afegit o la data d'inici de la seva activitat sigui posterior a l'1 de gener de 2019, l'import de l'ajuda a percebre serà de 2.850€.

3. L'import màxim de l'ajuda no podrà excedir de 25.000€.Termini i forma de presentació de sol·licituds:

1. El termini per a la presentació de les sol·licituds començarà el dia 1 i finalitzarà el dia 15 de desembre, inclòs.

2. Es presentaran obligatòriament de manera telemàtica a través de la fitxa corresponent del catàleg de tràmits del Portal del Govern de Navarra en Internet www.navarra.es .

© Tax 2022 - Tots els drets reservats

{-- !! FnxSocial::whatsappchat('608 741 883') !! --}