Accions que pots realitzar abans que finalitzi l’any per rebaixar la teva declaració de la Renda 2021

Davant la proximitat del tancament de l'exercici fiscal del 2021, ens permetem recordar-te algunes de les accions que es poden realitzar per rebaixar la liquidació de l’IRPF d’enguany.

 

Cobraments de l’ERTO
Els treballadors que han estat en un ERTO i hagin cobrat la prestació han d’estar atents als límits de l’obligació a declarar. Al passar a tenir dos pagadors, l’obligació passa dels 22.000€ a 14.000€ si del segon pagador, SEPE, s’han cobrat més de 1.500€.

En la majoria dels casos aquestes prestacions no han estat subjectes a retenció, pel que el més probable és que el resultat de la Renda 2021 sigui a ingressar.

Per evitar sorpreses, es pot sol·licitar a les empreses un increment de les retencions sobre la nòmina del desembre.


Aportacions a plans de pensions
A partir d’aquest exercici 2021 s’han modificat els límits màxims per aportacions a plans de pensions privats

El límit màxim actual de deducció és de 2.000€ (fins l’exercici 2020 era de 8.000€) si bé aquestes aportacions es poden incrementar en 8.000€ més per aportacions de l’ocupador a plans de pensions d’ocupació.

Les aportacions realitzades als sistemes de previsió social  del cònjuge s’han vist també  reduïdes, passant d’un límit màxim de 2.500€ a 1.000€, sempre i quan aquest hagi obtingut rendiments nets del treball o activitats econòmiques inferiors a 8.000€ a l’any.

A més cal recordar que si rescates fons dels teus plans de pensions en l’exercici 2021, hauràs de tributar com a rendiments de treball, i si es rescata en forma de capital, es pot gaudir d’una reducció del 40% sobre l’import corresponent a les aportacions realitzades amb anterioritat al 2017. Per contra, si es rescata en forma de renda, no es podrà aplicar aquesta deducció.


Increment del tipus de la base imposable general i de l’estalvi
Com a novetats per la declaració de IRPF del 2021 s’han incrementat els tipus de gravamen de la base imposable general en 2 punts percentuals a partir dels 300.000€ (rendes del treball, del capital immobiliari i d’activitats econòmiques, etc).

També s’ha introduït un nou tram en la escala de l’estalvi per sobre dels 200.000€ que tributa un 26% (dividends, interessos, guanys patrimonials,....).


L’amortització anticipada de la hipoteca o préstec destinat a l'adquisició de l'habitatge habitual

Com sempre, es pot aprofitar per amortitzar més hipoteca abans que finalitzi l’any, fins un límit de 9.040€, si vas adquirir el teu habitatge habitual abans del 31/12/2012.


Reinversió en habitatge habitual
Una de les deduccions més importats és la dirigida als contribuents que han venut el seu habitatge habitual i reinverteixin l’import obtingut en la compra d’un nou habitatge habitual.

Aquesta reinversió s’ha de realitzar en el termini de dos anys i, com a novetat, el temps que va durar l’Estat d’Alarma no computa pel termini d’aquesta deducció.


Transmissió de l’habitatge habitual pels majors de 65 anys
Cal recordar que un dels grans beneficis fiscals és que la venda de l’habitatge habitual pels majors de 65 anys està exempta de tributació. Per tant, és recomanable que els contribuents que vulguin transmetre el seu habitatge i estiguin a prop dels 65 anys esperin a arribar a aquesta edat.


Constitució de renda vitalícia per majors de 65 anys
Els contribuents majors de 65 anys podran excloure de gravamen els guanys patrimonials que es posin de manifest amb ocasió de la transmissió d'elements patrimonials (no necessàriament immobles), sempre que l'import  (total o parcial) obtingut per la transmissió es destini en el termini de sis mesos a constituir una renda vitalícia assegurada al seu favor, amb el límit de 240.000€. Per gaudir d’aquesta exempció es disposa de fins a 6 mesos sense comptar el temps de l’Estat d’Alarma.

 

Donatius
Fer donacions o aportacions a fundacions o associacions declarades d’utilitat pública desgrava un 80% pels primers 150€, i un 35% per la resta (40% en el cas de que en els dos períodes impositius immediatament anteriors s’haguessin realitzats donatius a la mateixa entitat per un import igual o superior, en cada un d’ells, al de l’exercici anterior.

 

Empreses de nova creació
Confiar en empreses de nova creació també té els seus beneficis fiscals. Concretament, invertir directament en aquests projectes permet deduir-se fins un 30% de la quantitat que s’aporti, fins un màxim de 60.000€.

Si necessites assessorament fiscal, a TAX Economistes i Advocats posem al teu abast un equip de professionals. Disposem de més de 50 oficines a tot Espanya i més de 30 anys d'experiència en l'assessorament d'empreses en l'àmbit laboral, fiscal i legal.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top