A partir del 15 d’abril podràs fraccionar i ajornar deutes de fins a 50.000€ sense aportar garanties ni avals

L’Agència Tributària elevarà de 30.000€ a 50.000€ el límit exempt de l’obligació d’aportar garanties en les sol·licituds d’ajornament o fraccionament de deutes tributaris. 

Com t’afecta?
Si ets autònom, petit contribuent o tens una pime, podràs retardar el pagament de deutes de fins a 50.000€ sense donar explicacions i sense haver d’aportar garanties o avals. 

Quan entrarà en vigor el canvi?
S’aplicarà als ajornaments presentats a partir del 15 d’abril del 2023. 

Quins deutes podràs fraccionar i ajornar?
Els deutes gestionats per: 

  • L’Agència Tributària
  • Els òrgans o organismes de la Hisenda Pública Estatal
  • Els tributs estatals cedits a les comunitats autònomes (hauran d’actualitzar la xifra)

Segons l’ordre ministerial, no s’exigiran garanties en els deutes que no excedeixin de 50.000€ i es trobin tant en període voluntari com en període executiu de pagament. 

Quins deutes no es veuen afectats per la modificació?
De moment, no s’hi ha inclòs els tributs propis de les autonomies, però normalment adopten el criteri estatal. Així que, estarem atents a les possibles novetats en aquest àmbit per a poder-te informar puntualment. 

Com es determinarà l’import del deute?
S’acumularà tant el passiu al qual es refereixi la pròpia sol·licitud com la resta d’obligacions del mateix deutor per les quals s’hagi sol·licitat i no resolt l’ajornament o fraccionament. 

Tens dubtes? Contacta amb nosaltres 

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top