3a Preinscripció per a sol·licitar la Línia Covid d'ajudes directes a la Solvència Empresarial a autònoms i empreses (Catalunya)

Novetats: 

Aquesta nova convocatòria, recollida a l’ORDRE ECO/209/2021, incorpora aquestes dues novetats:

 • Ampliant l'àmbit temporal dels deutes subvencionables en quatre mesos, des del 31 de maig fins al 30 de setembre.
 • Considerant també com a deutes subvencionables els costos fixos incorreguts tant si estan pagats com no pagats, incloses les pèrdues comptables, sempre que aquests s’hagin generat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre de 2021 i procedeixin de contractes anteriors al 13 de març de 2021.

Objectiu:
S'obre la 3r Preinscripció de Línia Covid d'ajudes directes (a fons perdut) a autònoms i empreses per al suport a la solvència i reducció de l'endeutament del sector privat. La finalitat és permetre el pagament a proveïdors, el pagament de costos fixos i la reducció de deutes de l'activitat econòmica.

 

Beneficiaris:
Els destinataris de les ajudes seran els autònoms i empreses que compleixin amb les següents condicions:

A) Els empresaris i professionals i les empreses que estiguin inscrites en la Classificació nacional d'activitats econòmiques prevista en el Reial decret 475/2007, de 13 d'abril, pel qual s'aprova la Classificació nacional d'activitats econòmiques 2009 (CNAE-2009), durant el 2019 i el 2020, que continuïn en l'exercici de l'activitat i que el volum d'operacions anuals de les quals declara hagi experimentat una caiguda de facturació al 2020 superior al 30% respecte al 2019.

B) Els grups consolidats que tributin en l'Impost de Societats en règim de Tributació consolidada sent considerat el grup com un contribuent únic i no
cadascuna de les entitats que l'integren.

No poden ser destinataris de les ajudes extraordinàries directes d'aquesta Ordre els empresaris o professionals, entitats i grups consolidats inclosos en els sectors d'activitat de la secció K (activitats financeres i d'assegurances) i secció O (activitats d'organitzacions i organismes extraterritorials).

 

Requisits:

Per a sol·licitar aquestes ajudes, els beneficiaris han de:

 • No haver tingut en la declaració de l'IRPF o IS del 2019 un resultat net negatiu

 • Tenir el domicili fiscal en territori espanyol

 • No tenir el domicili en un paradís fiscal

 • No estar en concurs de creditors

 • No haver cessat l'activitat en el moment de la sol·licitud

 • No repartir dividends ni augmentar els salaris de l'equip directiu en un període de dos anys des del moment en què es rebi la subvenció

 • Comprometre's a mantenir l'activitat fins al 30 de juny de 2022

 • Estar al corrent de pagaments de les obligacions tributàries i de la Seguretat Social 

 • No haver estat sancionat, en resolució ferma, per la comissió d'infracció greu en matèria d'integració laboral de persones amb discapacitat o molt greu en matèria de relacions laborals o en matèria de seguretat i salut en el treball, durant l'any anterior a la convocatòria.


Quantitats i característiques:

A) 3.000 euros quan es tracti d'empresaris o professionals que apliquin el règim desestimació objectiva en l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques.

B) Per a aquells empresaris i professionals el volum d'operacions dels quals anual declarat o comprovat per l'Administració, en l'Impost sobre el Valor Afegit o tribut indirecte equivalent, hagi caigut més del 30% l'any 2020 respecte a l'any 2019, l'ajuda màxima que es concedirà serà del 40% de la caiguda addicional d'ingressos en el cas de micropimes i autònoms (amb fins a 10 treballadors), i fins a un 20% per a la resta d'empreses (més de 10 treballadors).

El càlcul del nombre de treballadors es realitzarà amb la mitjana dels 4 trimestres del model 111 de l'any 2020.

En concret, els autònoms que apliquin el règim d'estimació objectiva (mòduls) en l'IRPF podran rebre fins a 3.000 euros i entre un mínim de 4.000 i un màxim de 200.000 euros la resta dels autònoms i empreses.

Per a fixar la quantitat s'establiran uns trams proporcionals en funció de la caiguda de facturació i dels deutes pendents.

Aquestes ajudes directes tindran caràcter finalista, emprant-se la totalitat de l'ajuda cobrada per a satisfer el deute i realitzar el pagaments a proveïdors i altres creditors, financers i no financers, així com els costos fixos incorreguts pels autònoms i empreses considerats elegibles sempre que aquests s'hagin reportat entre l'1 de març de 2020 i el 30 de setembre del 2021 i provinguin de contractes/factures anteriors al 13 de març del 2021 i no es paguin fins al moment de cobrar l'ajuda.

 

En primer lloc, es satisfaran els pagaments a proveïdors, per ordre d'antiguitat i, si escau, es reduirà el nominal del deute financer prevalent la reducció del nominal del deute amb aval públic (ICO). Finalment es podrà destinar la resta de l'ajuda a compensar costos fixos incorreguts que incloguin perdudes comptables pròpies de l'activitat empresarial que no hagin estat ja cobertes per aquesta o altres ajudes.

 

Termini de presentació de la preinscripció:

Es pot presentar des de les 09.00 hores del dia 12 de novembre de 2021 fins al dia 19 de novembre de 2021 a les 14.00 hores.

Plan de recuperación, transformación y resiliencia
  Top